Page 7 - n

Basic HTML Version

2
םינשה ךלהמב ושביג ,רחאה לש ויתופיאשבו ותוכזב
הליהק
תנידמ ללכ תא תפקשמה תידוחיי תיטסילרולפ
.לארשי
א
לש לצ יל ןי
ס קפ
עסמהש
םיאצוי םתא וילא
תליהק שוביגל םורתי
הדוהי הטמ
הווקת ילוכ .
תא הז דבכנש ,םיינלבוסלו םינלבסל ךופהנש
תיפותישו תיכרע ,תימיטפוא תואיצמ רוצינ דחיו ,הז
.
תחלצומ העיסנ תכרבב
,
ירופ י
הנהמו ה ,
ןודד השמ
הצעומה שאר
הדוהי הטמ תירוזאה