Page 6 - n

Basic HTML Version

6
הצעומה שאר תכרב
םולשב םכבושו ,םולשל םכתאצ
!
יאש םע"
תא עדוי ונ
רבע וה ,
"לפרעב טול ודיתעו לד ולש הווה
,
רמא
ןולא לאגי
,
ןאכמו
םג
הלודגה תובישחה
של
תובקעב םישרושה עסמ
.םיאצוי םתא וילא ןי'צוק ידוהי
פ
הדוהי הטמב לעופה תשרומ טקיור
,
םיאצוי םתא ותרגסמב רשאו
ידוחייה עסמל
,
וניה
ןתפישחלו תויוברת בולישל םייזכרמה םילכה דחא
הי הטמ יבשות ינפב
הדו .
ה עסמ
ןי'צוק ידוהי תובקעב
ל רשפאי
םכ
דומלל ו
תרוסמה תא ריכהל
ןי'צוק ידוהי לש
םינש יפלא ךלהמב הגשגשו השבגתה רשא ,
,
יפ לע
ךלמה המלש תפוקתמ דוע הכרעהה
-
תנידמב םויכ אצמנה חטשב
רקא
םורדבש הל
-
.ודוה ברעמ
םיכשמתמ תיני'צוקה הדעה ישרוש
םינש יפלא
רוחאל
ו ,
םירוזש םה
ישעב י
ב .תראופמו הבר ה
ןי'צוקב רוקיב
וב נראא
םהב םירפכב וא ,םלוק
,םידוהיה ויח
ומכ
םלגנמנ'צו רוראפ ,הלאמ
בורקמ םשרתהל ולכות ,
המ
,תונוכש המ
ו תובוחר
המ םינבמ ה
תסנכ יתב לש םידחוימ
ושמיש רשא
היה הימכח לודגש ,הליהקה ינב תא
נ"ח
"אטומ הימ
-
.ןקזה הימחנ
ק ידוהי תובקעב עסמה
,ידוחיי לולסמבו תנגרואמ הצובקב ,ןי'צו
תא שיגפי
םכ
םילייטמה
,
טעמכ המלענש תראופמ תוברת לש הידירש םע
ןיטולחל
,תורחא תובר תוליהקמ לידבהל .לארשי תנידמ לש התמקה םע
חב רשא רו
וא ,םיילכלכה םהיאנת תא רפשל הרטמב לארשיל תולעל
חהל ירקיעה עינמה ,םימורגופו תופידרמ ששח לשב
ידוהי תליהק תטל
לארשיל תולעל ןי'צוק
היה
.תוחילש תשוחתו ינויצ םזילאידיא
ררושמה ,
הליהקה ןב
,
יבור השמ קחצי
,
ורישב וז השוחת אטיב
תקיתע הווקת ,ונתווקת" :םירשעה האמה תליחתמ
- ןימוי
רוזחל /
דחאה וניהולא ונליחנהש ץראל
."הספ אל דוע /
ב םיבשותה
דוהי הטמ תירוזאה הצעומ
ה
תונוש תויוברת םיגציימ
,תוקתרמו
ו
.ןווגמו ביהרמ ישונא ספיספ בחרמב םירצוי
םייחה
םיפתושמה
תמו ידדה דובכ ןתמ ךות ,הז דצל הז ,
ו
המנפהו הרכה ך