Page 56 - n

Basic HTML Version

36
ידוהי תליהק
ריעה
ןי'צוק
ןי'צוק ריעה
ַ
מ םג הנוכמה ,ןי'צוק ריעה
ַ
ט ְ
נ ֵ
צ ִּ
ר'
הלדוגב היינשה ריעה הניה ,י
תנידמב
רקאהל.
תסנכ יתב השולשו תוליהק שולש ויה המצע ריעב
תסנכה תיב :המאתהב
םוּגא ַ
ב ְ
מוּד ַ
ק
-
תיב ;רהנה לש ינופצה דצה
תסנכה
םוּגא ָ
ב ְ
מ ַ
ק ֵ
ט
-
תסנכה תיבו ;רהנה לש ימורדה דצה
י ִּ
ס ֵ
ד ָ
ר ַ
פ -
.םירז ןושלמ
,רומאכ
םיזגוטרופה שוביכ ןמזב
ה האמב
-24
ויהש ,
האנש ירודח
ומרג םיזגוטרופה .השק הרוצב םידוהיה ועגפנ ,םידוהיל
רוגנגדוקבו רוגנווריטב הליהקה ןברוחלו םימורגופל
תא ופרשו ,
לכ תא ףסונבו תסנכה יתב תאו םש םיתבה
ו תוירפסה
דיה יבתכ
אוהה םוקמהמ ורבע הטילפה תיראש .םידוהיה לש םיירוקמה
ובושי אלש ועבשנו
דוע (
,ידוהה םגתפה רמאמכ
םירבוש
תולקמ
רוחאל םיכילשמו
העובש לש טקאכ
"דוע בושנ אל ןאכל" העמשמש
).
תוליהקה שמחל ורזפתה םידוהיה
איה ןהמ תחאש תועודיה
תויוכזו תואנ יתרבח דמעמ םידוהיה ולביק םינשה ךשמב .יר'צנטמ
תא וקיתעהו תסנכה יתב תא שדחמ ומיקה םה .ימוקמה ךלמה תאמ
.רבעבכ תסנכה יתב תומש
תסנכה תיב
םוּגא ַ
ב ְ
מוּד ַ
ק
תנש ינפל הנבנ תסנכה תיב
2411
תנשב תינש הנבנו ץפוש ןיינבה .
2339
יבר ידי לע
ןיינבה תכונחב .ל"ז יולה ךורב
לע תבותכ הבתכנ
:הנושל וזו תסנכה תיב ריק
ךטבשל ןוכמ ,ךל לובז תיב ךתיב הנב"
תנש ,םימלוע
'
ןושארה ןמ הזה תיבה דובכ היהי לודג
'
םויה ,הריציל
ןמא םשה תרזעב ולסכל השימח ,תבשב ישילשב
"
שי בותכהמ .
םדקש ןיינב לע םקוה ןורחאה ןיינבהש קיסהל
לש םתיילע ינפל .ול
ןורא תא ,הליפתה תמב תאו שדוקה ןורא תא וקריפ ,הצרא םירתונה
שדוקה ןורא .םייוגל וננובאדל רכמנ ןיינבהו ץראל ואיבה שדוקה