Page 55 - n

Basic HTML Version

33
ב םוזילו םוגאבמקטב
רשכ לכוא רדח םע תשרומל תוברת תיב םוקמ
םַ
לוּקאַ
נ ְ
ר .םישרוש לויטל םשל אוביש ריעצה רודה ליבשב ןירדהמל
איה הלודג ריע
ויהי הלא םיתב ךכיפל .םוקמב םילייטמה םה םיברו
תובא ומייקש םירוהט םיידוהי םייח תחכוהל ןורכיזלו דעל ה"עב
.הזה םוקמב וניתובא
בשומב תסנכה תיב
,םיטבנ
םיירוקמ םיקלח ליכמ
מ ואבוהש
םלוקאנראב םוגאבמקט תסנכה תיב