Page 52 - n

Basic HTML Version

32
ידוהי תליהק
וּקאַ
נ ְ
ר ַ
לם
ְ
ר ריעה
םַ
לוּקאַ
נ
זוחמבש תוליהקהו תורייעה שמח ןיבמ רתויב הלודגה ריעה יהוז
:תסנכ יתב ינשל ביבסמ ורגש תליהק יתש ויה םַ
לוּקאַ
נ ְ
ר ב .ןי'צוק
ַ
קוּד ְ
מ ַ
ב וּגא
ֵ
טו )רהנה לש ינופצה דצה( ם
ַ
ק ְ
מ ָ
ב וּגא
דצה( ם
ימורדה לש
.)רהנה
רהנ לכ אלל ,רטמ םייתאמ לש קחרמב ויה םיתבה ינש
ירפמה
התוכייתשה לע הרמש םַ
לוּקאַ
נ ְ
ר ב הליהקהו ןכתיי ,םהיניב ד
םידוהיה ובזע םשמ ,רוגנווריטו רולנגדוק רוזאב ,םדוקה ןועמב
האמה תליחתב
ה-24
.םַ
לוּקאַ
נ ְ
ר ב ררוגתהל ורבעו
היילעה ינפל
לארשיל
םיפסונ םידוהי םַ
לוּקאַ
נ ְ
ר ל ופסונ
ואבש תורייעה רתימ
מ אוצמל ידכ הלודגה ריעל
הליהקל וכייתשה אל םה .הסנרפו רותס
אוף
ימנ'ג םשל וכז
יתב יסכנב תויוכז יללושמ םיחרזא ושוריפש
.תסנכה
ַ
ק תסנכה תיב
וּד ְ
מ ַ
ב וּגאם
תנשב הנבנ הז תסנכ תיב
2211
םויכ ולית לע דמועש ,ןיינבה .
(
2121 ),
רצח םע המוח ףקומ תיבה .םדוקה תיבה תוברוח לע םקוה
קחשמ ויה םשש ,הלודג
הציחרל ראב שי הסינכב .הליהקה ידלי םי
.תויוסנכתהו שדוק ידומילל שרדמ תיב היינשה המוקב ,הליבטו
בושח בר תודוא רפוסמ הב רשא תבותכ תאצמנ שרדמה תיב תיילעב
ןילופ ץראמ רוזאל עיגהש
תנשב
2891
.םיברב הרות ץיברה ןאכ ,
חסונ ןלהל
תבותכה
ולעפ םימת רוצה 'ה 'ד 'ב" :
-
ז ןויצ
לשומ תריכ
עיפוה ,ןילופ יליצאמ ןיסחוי תלשלש שודקה אוה ,םיקולא תארי
אבא ברה דובכ ,םוצע לופלפב םיברב הרות ץיברהו םלוכנרא ריעב
אתביתמב שקבתנ ,ל"צז הפי ביל הירא ברה דובכ ןב הפי קחצי
י 'ג םויב ,ה'ילע ינב םע אעיקרד
"
תנש רדא שדוחל ב
ן"רתה
התייהו
.צ.נ.ת ,דובכ ותחונמ
."ה.ב