Page 51 - n

Basic HTML Version

32
הליפתה םלוא
הבישיה תרוצו תוינועבצ תופצרמב ףצורמ לודגה
תמקוממ םלואה עצמאב .םידדצה ינשמ ריקה ךרואל הניה
תמב
הליפתה ,
לוחה ימי תליפת :תוליפתה ראש תא ןזחה ללפתה הילעש
תבש לש תוליפתו
-
לש תורוניצמ היושע הביתה .תירחש טעמל
ב םיפלוגמ תשוחנ
לומש ריקב אצמנ שדוקה ןורא .תדחוימ הרוצ
הסינכה ,
,תירבה תוחול ומכ םיידוהי םיביטומ םע ףלוגמ ץע יושע
.ילוכו םינומיר
הרותה ירפס
םע בהז ףאו ףסכ תופוצמ ץע תוביתב םיקזחומ
היה שדוקה ןורא תסנכה יתב לכב .םיקיתעו םיפי םינומירו םירתכ
שדוקה ריע םילשוריל הנופה ,ברעמ דצב
םיללפתמ דימתש ךכ ,
לש ואסיכ יוצמ היה תסנכ תיב לכב .םילשורי ןוויכל םיווחתשמו
איבנה והילא
ַ
עב חנומה
ַ
ז ָ
ר
םיסינכמו ,ה
,תירבה ינפלש הלילב ותוא
גורתא ,ך"נת רפס וילע חינהל ידכב
דה ,
ס
דימת רנו םימשב ,
.
ךכ ןכא
הל האי
י
איבנה והילא לש ואסיכ תואר
ה
.תירבה ךאלמ בוטל רוכז
ב
תסנכ תיב לכ
ונשי "
דימת רנ
ןורא לש תוגרדמה ינפל יולתה "
םע ןמש ידי לע ןתוא םיקילדמ רשא תוסוכ תשרבנ ןימכ ,שדוקה
תיב תומוחל ךומס .דימתה תקלדהל ןמש ופיסוה םוי לכבו ,תוליתפ
םירדח םייונב ,גגה תיילע לש הכשמהב וא רדחה ךותב ,תסנכה
ןוסחא ירדח ןכו ,הרות דומלתו הבישיל
,בהזו ףסכ ילכ תרימשל
יסקנפ( תודועתה לש תוביתה ובו הדעה ינקזו םיניידל הפיסא ירדחו
.)הזב אצויכו ,םירבחה תומישר ,הליהקה
רוזחש אוה ,םיטבנ בשומב הנבנש תיני'צוקה הדעה לש תסנכה תיב
תיב הנבמ לש אלמ
.ןלהל ראותש יפכ יתרוסמה תסנכה