Page 34 - n

Basic HTML Version

34
תנידמ תבוטל לועפל םידוהיל ודוה תלשממ העירפה אל ללכ ךרדב
.ונתנידמב הריכה אל ימשר ןפואב יכ םא ,לארשי
כ תידוהיה תונכוסה ידי לע ומקוה ייבמובב
,ברע ירועישל תותי
תדמלנו תורגבה תוניחבל היינש הפשכ הרכוה תירבעה הפשה
.תואטיסרבינואב
ןאצומ יפל
,
ק תוקלחתמ
ה
ידוהי :םהו ,השולשל ודוהב לארשי תולי
ןטסינגפאו סרפ ,לבבמ ורגיהש םידוהי יאצאצו ,לארשי ינב ,ןי'צוק
"םידדגב" וארקנש
.