Page 33 - n

Basic HTML Version

33
לש ותואצמיה
רובקל םיגהונ אלש הנידמב ,ידוהי תורבק תיב
ידוהי םייחל החכוה איה ,םיתמ
י
תורבקה תיבב .םוקמב םיקיתע ם
םינמוסמה "םיחא ירבק" ןיעמ םג שי םלוא תוקיתע תובצמ שי
תוניפסב ויהש םישנאה ורבקנ םש תרוסמה יפל רשא תולודג םינבאב
הטרדנא תאצמנ תורבקה תיבב .ףוחה דיל ופרטנש
ש מ הב
עיפו
:בותיכה
םתניפס רשא ודוהב לארשי ינב תדע לש תובאה ונמטנ הפ"
הנש םייפלאכ ינפל ןואגבאנ יפוחב הפרטנ
"
ינב וטשפ ןואגבאנמ .
.ודוה ץרא לכ לע לארשי
תיב ימימ ילואו ,רתויב םימודקה ןמ אוה ודוהב ידוהיה בושייה
ןאכ ואצמנ היינשה םלועה תמחלמ ןמזב .ןושאר
31
,םידוהי ףלא
רשא 81
יבמוב ריעב םיזכורמ ויה םהמ זוחא
,התוכלכ םירעב רתיהו י
םיספות התוכלכבו ייבמובב .תורחא םירעו סארדמ ,ןי'צוק ,אנופ
םהידיבו הנידמב היחה חורה םה רשא דדגב יאצוי שארב םוקמ
,הדוהי ,)רחב( ארזע ,ןושש תוחפשמ ושע טעמ אל .ילכלכה חתפמה
או ירובש ,יאבג
לש הגושגשל םירח
כש ןמז היה .ודוה
הליהקה ל
ו ןירשימב םא ,ולא תוחפשמ ןובשח לע היח ודוהב תידוהיה
םא
םידוהי יפלא .ןיפיקעב
תויחל םיפיסומ
רשא הקדצה ילעפמ תוריפמ
דחאמ ייבמובב תוידוהיה תוליהקה דעו .תורכזנה תוחפשמה וחינה
שמשמו תודעה לכ תא
רבוד
.תונוטלשה ינפב
וחתפ ודוה ידוהי תוליהק
סופד יתב ומיקה ,םיירבע רפס יתב
)שדוק ירפס םבור( םירפס תובר םינש ךשמב וספדנ םהבש םיירבע
,"הנשוש" ,"םירשימ דיגמ" ,"חרפ" :םשב םינועובשו תורבוחו
תויתואבו תיברעב ועיפוה הלא םינותיע .דועו "ומעל בוט שרוד"
ץראבש תודסומב וכמתו םיראופמ תסנכ יתב ומיקה םה .תוירבע
ארשי
םיר"דשבו ל
( תועיבקב םלצא ורקיבש
חילש םי
,ןנברד
ואציש
עסמל לארשי ץראמ
תו
ופסאו ,תוצופתב
רובע םיפסכ
תוליהקה
)לארשי ץראבש
.