Page 20 - n

Basic HTML Version

21
זאמ
תזרכה
תואמצעה
לש
יתש
תונידמה
,
רתונ
רוזא לבח
רימשק
תקולחמב
השק ןיב
ודוה
ןטסיקפל
.
םימי
םירופס
רחאל
תזרכה
תואמצעה
,
הלחה
המחלמ ןיב
תונידמה
הבסנש
ביבס
דיתע
לבחה .םג
ב- 2963 בו- 2922
ועריא
תומחלמ ןיב
תונידמה
ןזכרמש לבח
רימשק .
לע
ףא
ןטסיקפש
הדיספה
בורב
תוברקה
,
לרוג
רוזאה םרט
ערכוה ,
הו
רוזא
מ לבוס
יעוגיפ
רורט ,
יכוסכס
לובג
םיימוקמ ןיב
תואבצה .ויא
תוביצי
תדמתמ . בףוס
תונש
לחה םיעשתה
ץורמ
שומיח
יניערג
ןיב
יתש
תונידמה
,
םימייקתמ ןמזב ובו
לש םיצמאמ
ואה"ם שייל וב
ךוסכסה
יכרדב
םולש .
הקיטילופ
םאתהב
התקוחל
,
ודוה איה "
הקילבופר
תינוביר
,
תיטסילאיצוס
,
תינוליח
תיטרקומדו
."
המודב
תוצראל
תירבה ,
ודוהל
תרוצ
לשממ
רדפאתיל . םע תאז ,
לשממל
יזכרמה
ודוהב חוכ בר
רתוי
רשאמ
תונידמל
תוביכרמה
תא
ודוה ,הו
מ או
בצוע לע יפ
םגדה
יטירבה .
ותלוכיב
לש
לשממה
יזכרמה
רטפל
תולשממ לש
תונידמ
הרקמב
ףאש
הגלפמ
הניא
תלגוסמ
יקהל ם
הלשממ
התושארב
, וא
םייקתהב
םיפיעס
םימיוסמ
םירדגומה
הקוחב
. ןכ שי
ותלוכיב
לש
לשממה
יזכרמה
ליטהל
לע
הנידמ
ןוטלש רדפאיל
רישי
,
עודיה
ןוטלשכ
אישנה .
הלשממה
הליעפמ
תוחוכ
םיילהנמ
םיבחרנ
םשב
אישנה ,
רשא
וידיקפת םה
הדימב הבר
םייסקט .
אישנה
ונגסו
םירחבנ
ןפואב
יתלב
רישי
תחא
שמחל
םינש לע ידי
הצעומ
תרחוב
תדחוימ .
ןגס
אישנה
ספות תא
דיקפת
תואישנה
הרקמב לש
תוומ וא
תורטפתה
לש
אישנה
ןהכמה .
ידוהה טנמלרפה
, ַ
ס ְ
נ ַ
סדא,
הי'גר ןוילעה תיבה :םיתב ינשמ בכרומ
ההבס -
תונידמה תצעומ
,
ההבס קול ןותחתה תיבהו
-
.םעה תיב
תצעומ
םירשה
תיארחא
יפלכ בה
ןותחתה תי
.