Page 19 - n

Basic HTML Version

29
ידכ
תוחמל דגנ
ןוטלשה
יטירבה
ודוהב .
וינימאמ
וגהנ
תבשל
תובוחרב
אלל
העונת ,
וליפא םא
הרטשמה
התכה
םתוא .
ידנג
רמא
וינימאמל
אל
תונקל
םירצומ
םייטירב
אלו
דובעל
םרובע
.
אוה
הליב
םינש
תודחא
אלכב
תבשו
בער
םיתעל
תובורק .
ב-3
לירפאב
2929
אבצה
ירבה יט חתפ שאב דגנ
תצובק
םידוה
וניגפהש
ריעב
רצירמא
ריעה רכיכב ודכלנו
.
האצותכ
ךכמ
וגרהנ
329
שיא
ועצפנו
2,211 .
עוריא הז
בשחנ
תדוקנל
הנפמה
קבאמב
תואמצעל
ודוה .
דוגינב
ידנגל ,
טגאב
גניס האר
ךרוצ
תומילאב
ךרדכ
רטפיהל
ןמ
םיטירבה
.
גניס ,
ושוריפש
הירא ,
ןימטה
הצצפ
זכרמב
שי תבי
םיקקוחמה
.
אוה
ספתנ
לע ידי
םיטירבה
הלתנו
לע
וישעמ .
םויכ
תובוחר
םיבר
יבחרב
ודוה
םיארקנ
לע
ומש , שיו
ןואיזומ
שדקומה ול
תנידמב
ב'גנופ . לע ףא
השירדהש
תואמצעל
אל
דימת
התשענ
יכרדב
םולש ,
איה
.החילצה
ב-24
טסוגואב
2942
זירכה
הנשמה
ךלמל ,
דרולה
יאול
ןטבטנואמ
, יכ שה ןוטל
יטירבה
םייתסי
יכו
ודוה
קלוחת
ןיב
הנידמ
תידניה -
ודוה ,
הנידמל
תימלסומ –
ןטסיקפ
.
תאז
דוגינב
ונוזחל לש
ידנג
םייחל
םיפתושמ לש
םימלסומ
םידניהו
הנידמב
תחא .
לשב
תורהזא לש
םיגולורטסא
ינפמ שיב לזמ םויב
תואמצעה
דעוימה ,
הזרכוה
תואמצע
ודוה קר
תרחמל , 23
טסוגואב
2942 . ךכ
זירכה שאר
הלשממה
ןושארה לש
ודוה ,
ללרהוו'ג
ורהנ :
" תעשב
תוצח ,
םלועהשכ
םוני תא
ותנש ,
ררועתת
ודוה
םייחל
תוריחלו
".
שדוחב
רחאלש
הקולחה ,
ועצבתה
יפוליח
ןיסולכוא
ייוור
םימד ןיב
יתש
תונידמה
תושדחה
.
היה הז
רפסנרט לש 4
ןוילימ
םידניה
םימלסומו
וריבעהש תא
םתיב דצל " ןוכנה "לש
לובגה .
תאז תובקעב
וצרפ
תומוהמ ןיב
םידניה
םימלסומל
ןהבש
וגרהנ
יצחכ
ןוילימ שיא .
לע ידי
תותיבש בער
חילצה ידנג
םורגל
תקספהל
תומוהמה
התוכלכב
יהלדבו
, ךא ב תנש 2948 אוה
חצרנ
לע ידי
יאנק
ידניה ,
בשחש
וקהש
אוהש
טקונ
יפלכ
םימלסומה
וניה
ןותמ ידמ.