Page 166 - n

Basic HTML Version

266
היפרגוילביב
2.
"
ודוה תוהז תדועת
"
ךותמ
רתא
הידפיקיו
.
2.
"רקא
תיטוזקאה הל
תינחורהו
,"
ךותמ
םילגמ רתא
.
3.
"ןי'צוק יגהנמ"
זועת בשומב הליהקה בר ,בקעי בקעי ברה תאמ
.
4.
דהי תליהק תתומע תסנכה תיב ןולע ,הימחנ רוא
ןי'צוק תו
.
3.
יטויפ ם
"רולוקלופו הירוטסיה" רפסה ךותמ
תאמ
טומרב והילא
.
6.
"הלארקמ תוידוהי םישנ תריש" ץבוקה ךותמ םלאילאמב םיריש
.םילשורי תירבעה הטיסרבינואה
2.
ידניה ררושמ לש וריש
ךותמ "
ידוהי לש םישנה תריש / הייפהפי
הלארק "
,לאילמג הריפואו הירכז הירקס תאמ
:רבד תירחא
ברב
ןוסנו'ג הר
.
חרזמב לארשי תוליהק רקחל יבצ ןב ןוכמ
.
8.
."הלארקמ תוידוהי םישנ תריש !יפוי בר יכות יוה"
הקיזומה רקחל זכרמה ,םילשורי תירבעה הטיסרבינואה
,ד"סשת ,תידוהיה
2114 .
9.
הילג :תכרוע ."תירינ תצובק .םולאילמב תוידוהי םישנ יריש"
סניוו הרופיצ :היצרטילסנרט ,וקח
-
,ןיילק
2118 .
21.
אתבס תופורת
,
זועת בשומ תושנ
22.
הידפיקיו רתא ךותמ םייפורט תוריפ
22.
לאילמג הריפוא ר"ד תאמ ,םינולימ
23.
רתא ךותמ םינילבת
.הידפונילבת ,חירו םעט ינילבת
24.
" ודוה ,
ףיקמה ךירדמה
",
טרהנייטש
- ריצק ,
2114
23.
"
המסקב יובש
"
תאמ
ןיקסח ליג
,
2116
26.
"
ןילבתה םסק
"
תאמ
זוע תידרו
,
2112
22.
"
םיכרד ןמוי ודוה
,"
תאמ
ךבילרק לאירזע
,
בירעמ תיירפס
,
2986