Page 165 - n

Basic HTML Version

263
הדעסמב םיבשוי
?הפק וא הת הצור ה/תא
ֶ
ו ַ
נם'
ָ
ק ִ
פא ֹ
וי
ָ
צ ַ
יא' ֹ
וי
יוצר הפק -וא
הת-וא
השקבב הת הצור ינא
ַ
מ ִ
די ַ
ט ָ
נלא
ָ
צ ַ
יא' ה
קיפסמ םא- תתל
הת
?בוט הפק ןאכ שי
ִ
קתיוּ ֹ
ומ
ָ
ק ִ
פאי ַ
נ ַ
לה ִ
א ִ
ו ֵ
דיה'
+ גישהל
הלאש + דיתע
הפק בוט ןאכ
!שי םג שי
ִ
קתיוּ ַ
מל ֹ
ו
ןכא + גישהל
?בטור תצק דוע יל תתל ה/לוכי ה/תא
ַ
ט ָ
ר ֹ
ומא
ַ
צ ַ
מ' ְ
נ ִ
די וּק ִ
ד י' וּק ַ
רצוּ'
הלאש + תוכי + תתל
בטור דוע
תצק
?לוכאל שי המ
וּא ַ
לך'
ַ
ק ִ
ז ְ
קי' ָ
יןא
ֵ
י ְ
נ ֹ
וד ֵ
קה
רשא - אצמנ
לוכאל
המ-לכ
יראקו זרוא שי
לוכהו
וּא ְ
נ ְ
ד' ֵ
א ָ
לםא ַ
ק ִ
רוּי'ם ֹ
ו'צ וּרם
שי
לוכה
יראק -ו
ו זרוא -