Page 16 - n

Basic HTML Version

26
תוהז תדועת
-
לש הקילבופרה
ודוה
וה לש הקילבופרה
ד ו
איה
תת בור לע תשלוחה היסא םורדב הנידמ
.תידוהה תשביה
האמב ה-29
התייה
ודוה
הינולוק לש
הירפמיאה
תיטירבה
. איה
התכז
תואמצעב
תנשב
2942 ,
רחאל
קבאמ
ךשמתמ .
חטש :
3,282,263
.ר"מק
וגב תיעיבשה הנידמה
םלועב הלד
.
הייסולכוא
:
:שפנ דראיליממ רתוי
2,223,218,128
(
ל הכרעה
שדוח
ילוי
2121 ) .
.ןיס רחאל ,הייסולכוא לדוגב םלועב היינשה הנידמה
רטשמ :
רדפ הקילבופר
אתיל .
ודוה איה
היטרקומדה
הלודגה
רתויב
םלועב .
:תוירוטירטו תונידמ
ודוה
תקלוחמ ל-28
תונידמ ,
לכבו
הנידמ
הקולח
תפסונ
תוזוחמל
,6
תוירוטירט
דוחיא ,
הירוטירטו
תחא לש
תריב
הנידמה -
יהלד . לכב
הנידמ
ןוטלשה
רחבנ
תוריחבב
תוימוקמ
,
וליאו
תוירוטירטב
דוחיאה
ןוטלשה
הנוממ לע ידי
הנידמה .
הריבה ריע
:
יהלד וינ
( 311
)שפנ ףלא .
:רתויב הלודגה ריעה
( יאבמומ
24
.)שפנ ןוילימ
:תופסונ תובושח םירע
התוכלכ
,
ייבמומ , ֶ
צ ַ
נ' ִּ
אי (
רבעשל
סארדמ ,)
ַ
ב ְ
נ ְ
ג ֹ
ולר ,
ְ
ח ַ
מ ַ
ד ַ
באדא , ַ
ה ְ
י ְ
די ַ
ר ַ
באד , ַ
ק ְ
נאפוּר , ַ
נ ְ
גאפוּר ,פוּ ָ
נה ,
ְ
ג ָ
רה ,
ַ
ו ַ
רא ַ
נא ִּ
סאי.
:תופש
תופש האממ רתוי
.
:תולובג
וכרואש ידוהה סונייקואב ףוח וק ודוהל
רתוי
מ- 2,111
םירטמוליק
.
;ברעמב ןטסיקפב תלבוג איה
הקילבופרב ,לאפנב
ןופצב ןטוהבבו ןיס לש תיממעה
-
.חרזמב רמנאימבו שדלגנבבו ;חרזמ
תונידמל ודוה הבורק ,הלא תונידמ דבלמ
-
ירס :ידוהה סונייקואב יא
היזנודניאו םייבידלמה ,הקנל
.
תדתו:
ןוויגה
יתדה
ודוהב בר. תדה
הצופנה
רתויב איה
םזיאודניהה
,
הילא
םיכייתשמ
81.3
זוחא
כואהמ
הייסול
.
טועימ