Page 17 - n

Basic HTML Version

22
ימלסומ
לודג
הנומ כ- 23.4
זוחא
הייסולכואהמ
.ודוע
תותד ןה
תורצנ
,
םזיקיס ,
םזיהדוב
םזיניי'גו
.
רבעב
התייה
ודוהב
הליהק
תידוהי
הלודג
,
רקיעב
תנידמב
ַ
מ ַ
הא ַ
רא ְ
שא ְ
ט ָ
רה , םש
הבשי
תליהק " ינב
לארשי
,"
ןי'צוקב
יאבמומבו
.
ירחא
2948 ,
התלע בור
הליהקה
תידוהיה
רשיל לא ,
םויכו
וראשנ
הנידמב
םיפלא
םידדוב לש
םידוהי
.
:עבטמ
ידוה יפור
.2
הווש ילארשי לקש
22.3
עצמאל ןוכנ( יפור
רבמצד
2121 )
הירוטסיה
ףקותמ
התויה רכ
החימצה
תוברתל
קמע
סודניאה
דקומו
לש
יכרד
רחסמ
תובושח
תוירפמיאו
תולודג
,
ודוהל
דיקפת
חתפמ
הירוטסיהב
תישונאה
;
זיאודניהה
ם ,
םזיקיסה
,
םזיהדובה
םזיניי'גהו
םרוקמ
םלוכ
ודוהב .םג
םאלסאה
תורצנהו
וכז
העפשהל
תבחרנ
תופוקתב
תורחואמ
רתוי .
ה םידירש
םיקיתעה
רתויב לש
תוברת
הבותכ
ואצמנש
ודוהב
םיכייש
תוברתל
קמע ִּ
אה ְ
ני וּדס .
בתכ
תוברת
סודניאה אל
חנעופ דע
םויה ךא
םיאצממ כרא י
םייגולוא
םיעיבצמ
לע
תוברת
תחתופמ
רתויב
הלהינש
ירשק
רחסמ םע
הימטופוסמ
. םע
םינשה
המלענ
תוברת וז
פוקתבו
ה
ןיבש
תליחת
ףלאה ה ינש נפל
הריפסה י
דעו
תיצחמל
ו-
התלע
הבחרתהו
תוברתה
תידווה . ינב
תוברת וז ויה לככ
הארנה
םידוונ
ועיגהש
רוזאל רהנ
סודניאה (
ובורש
אצמנ
ןטסיקפב
לש
ונימי
)
םשמו
טשפתה ו
החרזמ לא
רושימה
ןיבש
סודניאה
סגנגל .
יכרד
םתוטשפתה
ןיידע
תונותנ
תקולחמב
שיו
םירקוח ה םיאצמנ
תעדב
טועימ ו
םינעוט
תופיצרל
תיתוברת
לש תוברת קמע
סודניאה
.
םיטבש ולא
םינוכמ
הַ
י ְ
ר
םירקוחו
םיבר
ולעה
תורבס (
תוססובמה
רקיעב לע
רקחמ
ינשלב )
םהש ינב " עזגה
יראה ." םתד לש ינב
תוברת
וז
התוותוה
ב
" תדה רפס
ִּ
ר ֵ
ו גי ַ
דה"
בתכנש
תפשב
טירקסנסה
,
החתפתהו
ידכל
ןונאק יתד
לגלגתהש
ףצרב
ירוטסיה לע ינפ
יפלא