Page 93 - n

Basic HTML Version

93
1 2
היילע
לש בהז
ב ַ
מ ְ
לא ַ
י ַ
לאם :
םַ
נ ְ
ש ַ
ר ְ
פ הַ
יי ֵ
לַ
נֹ
ופ
ינויצ ריש .
תליחתב רבוח רישה
2934
תלבק לע הבר החמש אטבמו
.היילעל רתיהה
ששח ךותמ םייתנש ךשמל היילעה בוכיע רחאל תאז
םידוהיהש
.תוקבדימ תולחמ ץראל וסינכי
השדחתה היילעה
תובקעב
קודבל חלשנש אפורה רוקיב
תונכוסה םעטמ
םימשרנה לכ תא
.היילעל
תא ריכזמ רישה
אפורה
קדובה
ןכמ רחאלו ,
תאה ותעג
ל ןי'צוק -רקאהל
טדימש המלש רמ ,היילעה חילש לש
.
היילעה שודיח
ב םידוהיה תא אלימ
הווקת
וכזיש לע החמשו
עיגהל
.לארשי ץראל
טרסמ החוקל רישה תניגנמ
ידוה פופו .ירל
ונּ ַ
ו םַ
נ ְ
ש ַ
ר ְ
פ הַ
יי ֵ
לַ
נּ ֹ
ופ
ם ַ
רֵ
נ םוּר ַ
ו י ִּ
ג ְ
נ ֹ
ופ
א-
י ִּ
ד ֹ
וק ןוי ִּ
צ לי ִּ
ט ַ
ר ַ
מ
( ל ַ
מַ
נ וּנּוּד ִּ
רא ָ
פ
2)
י ִּ
יא ָ
קַ
יי ִּ
ל ַ
ע וּנּ ַ
ו וּט ִּ
מ ְ
ס
י ִּ
יא ָ
קַ
נ ַ
ד ֹ
וש וּנּ ַ
ו ר ַ
ט ְ
קֹ
וד
םא ָ
קֹ
ופ וּג ְ
נ םא ָ
קֹ
ופ וּג ְ
נ
ֵ
א ָ
ר ְ
שי
( םא ָ
קֹ
ופ לי ִּ
ל
2)
םא ָ
קֹ
ופ וּג ְ
נ םא ָ
קֹ
ופ וּג ְ
נ
םא ָ
קֹ
ופ וּג ְ
נ םא ָ
קֹ
ופ וּג ְ
נ
םא ָ
קֹ
ופ לי ִּ
ל ֵ
א ָ
ר ְ
שי םא ָ
קֹ
ופ לי ִּ
ל ֵ
א ָ
ר ְ
שי
ןא ָ
קוּד ֶ
קֹ
וט ןא ָ
קוּד ֶ
קֹ
וט ןא ָ
קוּד ֶ
קֹ
וט
אֵ
ני ִּ
טאָ
נ א ֶ
דוּמַ
נ
אֵ
ני ִּ
טאָ
נ ם ַ
ד ְ
נ ַ
ו ְ
ס
...... ונּ ַ
ו םַ
נ ְ
ש ַ
ר ְ
פ הַ
יי ֵ
לַ
נּ ֹ
ופ