Page 9 - n

Basic HTML Version

9
ולש ודוהו שיא שיא
הכ הומכ ןי'צוק
הלוכ ודו
-
ה לכ לש תרוחרחס
יעבצ ללש .םישוח
יראסה
םניא םיישנה
ןוימדל די םיריתומ
, ה םירבג
םיכלהתמ
קפס
םייתלצעב םתכאלמב םיקסוע קפס םילטב
הו
המישנ ירצוע םיפונ
.
הלוכ ץראה
ו ךרדה ידצל םייפורט תוריפ ,תורהנו םימ עפש
לש רשוע
.םינילבת
תעגל רשפא ןאכ
להב ,ואקקו הפק ילופב
לפלפב ,ןרופיצבו
יני'צוקה חבטמה .ליווגנזבו רוחש
.עפשב היוצמ הגדהו .םיעטו בכרומ
רק תא םירייצמ קוריה התה יררה
א
הפהפי יפרגופוט לזאפב הל
ה תא םיריכזמו
יתרוסמה התה תעשב רפסל םינקזה וגהנש םירופיס
ת .
ץראב םירוזפ םיבר םישדקמ
,
עפושמה ת ב תותד ,
םילא
תונומאו
.
דניהה ינימאמל
םיוולמה םילא לש עפש םזיאו
תא
םתנומא תאו םהייח
.
ירובעב
םוקמה ישנאו ותמצועב עבטה היה ןאכ דיחיה םיהולאה
םירייתל םיכייחמה
,תוכילה םעונב
.תובידאו םיסומינ
יתעסנ
ןי'צוקל
ייתויחאו ייחא םע םישרוש עסמב
,
הבר תונרקס ךותמ
רופיסה ובצינ יירוחאמ .תווחלו דומלל ,תעדל ,תוארל
יתבס לש םי
,הכרבל הנורכיז
יבא לש םינוגינה
ונורכיז
הכרבל ,
םימיעטה הילישבתו
,ימא לש
ש
.םיכורא םייחל לדבית
ץראל
יתילע
שולש ליגב
יתבשחו
יניאש
םה םיקומע המכ דע יל שיחמה לויטה םלוא ,רבד תרכוז
םישרושה
,
.ייקרועב םרוז יני'צוק םד יכו
דוהב ןושארה םרוקיב והזש םילייטמל
ו אה ,
ו
הלדוגב היינשה הייסולכ
,םלועב
ודוהב תוגהנתההו תוברתה .תוחיתפבו תונלבסב דייטצהל יאדכ
תוילארשיל הזת יטנא ןה
,
תוטובל ,סופסחל
ץחלל ,
םייחלו
םייביסנטניאה
תויפיצה יפל להנתמ לוכה אל םיתעל .
םילייטמה ,ונלש
.
ה ןי'צוקו ודוה
ן
תרוסמ תולעב תותד לש שרע ,תוינחורל למס
הקיתע
ודוה .ינרדומה 'גייא וינה שובלב ונילא דע ועיגהש תוינחור תורות לשו
,תוכסמ תלשהלו תוננובתהל יתימא םוקמ איה
המש אצי םניחל אלו
כ
אוהו ,ולש ודוהו שיא שיא .םיישיא תוחתפתה תועסמל היירופ עקרק
.הב השעי המ רחבי ודבל
שׂק הבוט
ןורהא לאיט
,
שמש תיב