Page 75 - n

Basic HTML Version

23
ןבא לע הקוקח ןי'צוק תודהי תריש לש תובושחה תויודעה תחא
תיב הנוב לש ותודע יהוז .ןי'צוקבש רוראפב תסנכה תיבל הסינכב
תבותכב .דוד ויבא לש ורכזל ושידקהש ,לאיטשק בקעי םשב תסנכה
:רמאנ
יכה בקעי תיבל וב רוא יהי יתיב ןוכשי ונעמל הנסב רצב ןכש רשא
2יתולגב וכשח
תעב שדוק הונ לאיטשקל שחי לוגד בקעי ונב דוד הנע
לאוג אבו ןוצר יהי 2ם"לשוה
.
ןורחאה שידקה ינפל ןכו םיגחבו םידעומב רמאנש טויפ והז
.חספ לש יעיבש לש תירחשב
ררושמהו לבוקמה היה םמתוח תא ועיבטהש םיברה םיררושמב
נ יבר
,ם"לשוה תנש ולסכ ה"כב רטפנש ,אטומ םהרבא ןב הימח
הש
םינייצמ ויה ותוא רשאו ,הכונח רנ תקלדהל ןושארה םויה םג או
.ןי'צוקב הבר הלוליהב
רפס
סלוק
םעה לש הרוזפה יבחרמ םיררושמ לש םיטויפ ליכמ
ידוהיה –
םתוהזש םיררושמ ןכו לוריבג ןבא המלש ,יולה הדוהי ןוגכ
העודי אל
לש םיטויפ םג ומכ ,המודכו השמ ,םהרבא ,הדוהי ןוגכ
ינטייפ
תימראב םיטעמו תירבעב םה םירישה בור .ןי'צוקב ויחש ם
ישרוגמ םמע ואיבה םתואש ונידאלב םידדוב םיריש המכ שי ןכו
.ןי'צוקל דרפס
בלמב םתבישי לש םינשב תואמ ךשמב
א
,ורבוח ר
רומאכ
םיריש ,
םירישה לש םבור .םינומלא ויה לודגה םקלחש םינוש םיררושמ ידיב
שב םרמאל וגהנש םיטויפ םה
הליפתב ובלוש םהו םיגחבו תותב
אנו
.תיברעו תירחש תוליפתב רקיעב ורמ