Page 60 - n

Basic HTML Version

61
ָ
פ ידוהי תליהק
רֹ
ורא
הרייעה
רֹ
ורא ָ
פ
ָ
פ הנטקה הרייעל
ֹ
ורא
וא השביה ךרד םלוקאנראמ עיגהל רשפא ר
.תוחפשמ םישימח דע םיעברא ויח רוראפב .הדוספרב רהנה לע טיש
תנשב הנבנש רתויב קיתעה תסנכה תיב אצמנ ןאכ ,םיבותכה יפל
2264
תחא הדיחי הוויה תסנכה תיב םחתמ .
םינבמ לש לולכמ ךותמ
חרזמ ריצב יונבה יכרוא הנבמב םינגרואמ
-
תיב ללוכ הנבמה .ברעמ
תנשב .הרותה דומילל שרדמ תיבו רצח ,הליפתל תסנכ
2626
סרהנ
.םויה דע ולית לע דמועש שדח תסנכ תיב הנבנ םחתמה לעו הנבמה
רוראפ לש תסנכה תיב
יה רוראפ ישנא לש תסנכה תיבל ףא ,תורייעה רתיכ
תולחנ ו
.הליהקה תאו תסנכה תיב תא וקיזחה םהלש תוריפהמו תוזוחאו
לע
תסנכה תיב לש הסינכה ריק
אצמנ
תויתואב ןבא לע טורחה טויפ ריש