Page 58 - n

Basic HTML Version

38
יסדרפה תסנכה תיב
םידוהיל ךייש אוהו ,םירז ןושלמ יסדרפ ארקנ הז תסנכ תיב
דרפס שוריג ירחא ןי'צוקל ועיגהש םינבלה
, המ
לגוטרופמ ,דנלו
תנשב םלשוה הז ןיינב .ןמיתו קאריע ומכ םיפסונ תומוקממו
2368
םינובה .םיזנכשאו םידרפס םירישע םיריבג העברא ידי לע הנבנו
היהו ימוקמה ךלמה תאמ םידוהיל ןתינש שרגמ לע הנבמה תא ודסי
.ךלמה ןומראב לבוג םוקמ
תויניס תופצרמב ףצורמ תסנכה תיב
תודחוימו תוקיתע
הלודגה תודעה תאצמנו הרומש תסנכה תיבב .
תוחול" איהו המודקה הפוקתב םידוהי תואצמיהל רתויב הקיתעהו
תאמ ןבר ףסוי םידוהיה גיהנמל עודיכ ונתינ הלא תוחול ."תשוחנה
תנשב( ךלמה
2111
הב רשא ,)ןי'צוקל םיסדראפה ועיגהש ינפל הברה ,
.םגיהנמלו םידוהיל רתי תויוכז םיבותכ
נכ תיב
ראופמ וניה הז תס
ינוציחהו ימינפה ובוציעב םישרמו דואמ
.
תוארל ןתינ תסנכה תיבב
עמו ףלוגמ ולוכ רשאכ לכיהה תא
ו
קיתע ץע יבג לע ג"ע םישרתב רט
דרפומ םישנה תרזע .תורטועמו תופי הליפתה תומב ןכ ומכ .דחוימו
.רטועמו ףלוגמ הקעמו ץע תרקתב
לוב
תנשמ ידוה
9186
תאלמב ,
944 ש
יסדרפה תסנכה תיבל הנ