Page 27 - n

Basic HTML Version

22
א ָ
ר ֶ
ק הָ
ל
תינחורהו תיטוזקאה
,םילגמ רתא ,רב ןדרי תאמ
www.megalim.co.il
רבמצד ,
2113
ָ
ר ֶ
ק ָ
לאה
איה רבמצדב
הזתיטנאה איה ,תינחורו תיטוזקא ,תישמש
ףרוטמה ,יתרוסמה יתחפשמה יוליבל תמלשומה
לש ילאוטירהו
הכונח וא סמסירכ תשפוח
ה
.תיפרוח
רק תנידמ
א
ודוהב תנכוש ,אילפהל הלוזהו המיסקמה ,תעפושה הל
םיוולשה תומוקמה דחא איהו תשביה לש יברעמ םורדה הצקב
.םלועב
,הלש התה :ודוה םע החונו הלק תורכיה העיצמ איה
יכפוה ,הנידמב תיסחי ההובגה בותכו אורקה תמרו תורייתה
התוא ם
דואמ הלודג הנידמ םג וז .גשגשמ םוקמל
.
אוה ןולמה יתבב חוריאה
השגרהה תא םכל הנקתש תידוחיי היווח
לש ובל בלל םתעגה וליאכ
רק .ירמגל רחא םלוע
א
,הכרבב היחרוא תא תלבקמ הל
ו
תויהל הלוכי
.רחא עגרב תיטואכו עגרל העוגר
רקב תוירקיעה תויצקרטאה תחא
א הל איה
בש םישנאה
םידלימ ,ה
םירוסמ םירזל דעו םירייתל םיארוקו טישה ילולסמ ךרואל םיצרש
םהש רמוא הז םא םג ,ןוכנה סובוטואל ועיגתש םיאדוומו םירזועש
רק ריעה תובוחר .םהלש סובוטואה תא וספספי
א
לש בר ברע םה הל
נפוא ,תושקיר
מו תוינועבצ תורכרכ ,תוינומ ,םיי
.ליפ וליפא םעפ יד
תוולשה תועבגה
.םינילבת תוזוחאו הת ,רב תויח תואלמ הלש
רקא
ךא ,םדק ימי זאמ םילייטמ הילא הכשמ הל
םישישה תונשב
םיעבשהו
.טקש טלפמ םוקמ הב ואצמש םיפיה ידי לע התלגתנ
םיאפוריא ,םילרטסוא לש בר רפסמ הילא תכשומ איה ולא םימיב
.םילארשי ןבומכו ,ןיינע יניבמ םינקירמאו