Page 25 - n

Basic HTML Version

23
,ודאנ לימאט ,הקטנרק ןה רתויב
הלארק
אוג ,
ןופצבו ,הרטשרהמו ה
רטוא -
.יהלדו שדארפ
דחא
ידקוממ
הכישמה
ודוהב אוה
'גאטה
להאמ ,
תבצמ
הבהאה
זרכוה רשא ,רתאב .זטמומ ותשא רכזל ןהא'ג 'חאש רסיקה הנב רשא
דחאכ
תעבשמ
יאלפ
םלוע ,
םירקבמ ידמ הנש 2-4
ןוילימ
םיריית .
ימסק
חרזמה
וכשמ
ךשמב
יפלא
םינש
םירקבמ תתל
תשביה .
דחא
מ תורוקמ
עדימה לע
ודוה
םימיב
ורבע אוה
ויבתכ לש ןבא
רשאהטוטב
רקיב
ודוהב
האמב ה-24
הריפסל
.
ודוה
תנווגמ
דואמ
הניחבמ
תיתוברת
,גי
תיפרגוא ,
תישונאו
ןאכמו
הכישמה
הברה שיש
םירייתל
לכמ
םיגוסה
םיאליגהו
לא תת-
תשביה .
םה
םירקבמ
ירהב
היאלמיהה
,
יפוחב םיה
יפורטה ים ,
םימשרתמ
מ
הרוטקטיכרא
ומכרא י
היגולוא תונב
יפלא
םינש ,
ידומילמ תד
ומ תונמא
הביהרמ .
עונלוק
עונלוקה
ידוהה אוה ןיב
םיחתופמה
םלועב
,
ףקיהו
תיישעת
םיטרסה הב אוה
םוצע : ודוה
תרציימ כ- 911
םיטרס
הנשב ,
רתוי
לכמ ץרא
תרחא
םלועב , ףא
רתוי
דווילוהמ
תרציימש הס"כ כ- 311
םיטרס
הנשב .
זכרמ
תיישעת
םיטרסה
אצמנ
ריעב
ייבמומ ,
התכזש
יוניכל " דווילוב
."
בור
םיטרסה
םיידוהה
רחא םיאלממ
שירד ו ת להקה ,
בולישב לש
הז גוסמ טרס .עורה דגנכ יהולא קבאמו הקיזומ ,הקיטנמור ,הלועפ
סמ ארקנ
אהל.
לש ףסונ שוריפ
סמא ה הל ו
םינילבת לש בוליש א
הקיזומה .םיידוה
איה קלח
יזכרמ
בורב
םיטרסה
,
םיתעלו
תובר
יריש
טרסה
םיכפוה
ירישל
פופה
םיירלופופה
הנידמב
.
םיטרסה
םיטלקומ ב םייתש וא
שולש
תופש ידכ
חיטבהל
םמצעל
להק בר.