Page 154 - n

Basic HTML Version

234
מל
הבר
לזמה ,
אצמנ
םינזהש
תצובקמ " שידנבק " םניא
םיעגפנ
ןמ
הלחמה
ךותו
המכ
םינש
וחילצה
ףילחהל
תא ןז
תוננבה
םדוקה
םינזב
.םישדח
ליבקמב
תריציל תונויסינ תעה לכ םימייקתמ
ינז הננב
.םידימע
,לארשיב
םילדגמ תא
םינזה
םילדגמש
רוזאב
יפורטה מוי
םיאצי
םתוא
הפוריאל
ןופצלו
הקירמא ,
םלוא
ללגב גזמ
ריוואה
רקה
ירפה
ץראב
ןטק
לבוקמהמ
קושב
.ימלועה
תורמל
םיאנתה
אלה
,םיילמיטפוא
תורוטרפמט
ףרוח
תוכומנ
רוסחמו
,םימב ירה
תודוהש
רקחמל
,חתופמ
תוחמתהל
תיעוצקמ לש
ילדגמ
תוננבה
ךכלו
יחמצש
תוננבה
ץראב
םיישפוח
,תולחממ
רשפא
עיגהל
םילוביל
םניאש
םילפונ
רהב הב
הלאמ לש
תוצראה
.תויפורטה
ןורתי
לש
ןויקינ
תולחממ
רשפאמ
לארשיל
תויהל
תחא
תויקפסה
תובושחה
לש
יליתש
.תוננב
הנושב
,לארשימ
תיברמ
ילודיג
הננבה
םלועב
םניא לש
םינזה
םילכאנה
ירפכ ירט
,קותמו
אלא לש םינז
םישמשמה
ןוזמכ
יסיסב
ו רוקמ
ירקיע
תומימחפל
תנוזתב
.הייסולכואה
םינז ולא
םינוכמ םג
"
ןייטנלפ
"
.
ירפה לש םינז הלא
ליכמ
ןלימע בר םג
הלשבהב
,האלמ
ךרדבו
ללכ
וניא
.קותמ אוה
לכאנ
אלל
,הפילקה
ירט וא
דבועמ ,
,ןוגיטב
,לושיב
,שוביי
היילק וא
.הייפא
תוצראב
תויפורט
,תובר
ןייטנלפה
הננבהו
םילדוגמ
הכירצל
,תימוקמ
םישמשמו
כ"םחל ",
רמולכ
זמה ןו
ירקיעה לש
.הייסולכואה
איש
תכירצ
הננבה אוה
תוצראב
חרזמ
,הקירפא םש
העיגמ
הכירצה
כל- 311 ק םרגולי
שפנל
.הנשב
םורדב
חרזמ
,היסא
רקיעב
,המרובב
שמשמ םג חרפ
הננבה
.לכאמל
היפויתאב
םילדגמ ןימ הננב
ארקנש " טסנא " רשא
ויתוריפ
םניא
םיליכא
קלחהו
לכאנה וב אוה
.לועבגה קמב
וקיס
םילשבמ רשב
חמקו
סרית
םיפוטע
ילעב הננב .
חרזמב
הקירפא
םירציימ
ינזמ הננב