Page 144 - n

Basic HTML Version

244
אתבס תופורת
ךתחמ םומיד תריצע
ה לע םוכרוכ תיפכ יצח חינהל
תרזעב םוקמה לע ץוחללו ךתח
תשובחת וא עבצאה
.
םייניש יבאכל הלקה
ןפג רמצ לובטל וא תבאוכה ןשה רוזא לע סג הנחטנש ןרופיצ חינהל
רע טעמב
א
תבאוכה ןשה לע חינהלו ק
.
ןטב יבאכל הלקה
ןומכ תיפכ עבר םיחותר םימ סוכב בברעל
,
'גני'ג תיפכ עבר
חינהל
ג אלל הקשמה תא תותשלו ןוניצל
ןילבתה יריגר
.
לועישב הלקה
יפמופ לע לודג לצב דרגל
י
חינהל .שבד ףכ ףיסוהלו ילכ ךותל הסג ה
יתש( תותשל שי םילזונה תא .ילכה תיתחתב םילזונ תווקיהל דע דצב
.)םייתעש לכ תופכ
םיינזוא יבאכל הלקה
לפלפ ינש ,תויוצח םוש יניש יתש ןוסחא קובקב תיתחתב חינהל
םימלש ילי'צ
.
ש םמחל
דועבו תיז ןמש תופכ שול
,חתור ןמשה
ופיסוהל
רשופ םוחבו ןנצל שי קובקבה תא .ןוסחאה קובקב ךותל
ןזוא לכב תופיט יתש .ןזואה ךותל ףילזהל רתויב
ב םעפ
תועש שולש
.)והשמ אל חירה יכ ןייצל שי(
הרישנ תעינמל לופיט
סוקוק ןמשב תפקרקה תא חורמל שי הפיפח ינפל
.
רובד תציקע לע הלקה
ה
הדימב( ץקועה תא איצוהלו תוסנל יוצר
רשפאו
םוקמ תא .)
.ץמוחב ףשפשל שי הציקעה