Page 125 - n

Basic HTML Version

223
םוש שאר יצח
תוינבגע קסר תופכ יתש
ףירח לפלפ
תוינבגע יתש
ץמוח סוכ עבר
ליווגנז תיפכ
תיפכ
יריגרג
הרבסוכ
רוחש לפלפ תיפכ
רכוס תיפכ
חלמ תיפכ
ילי'צ לפלפ תיפכ יצח
םוכרוכ תיפכ
הנכה
םיפיסומ .בחר ריסב םימיחשמו לצב םיצצוק
םושו לפלפ ,תוינבגע
םיכותח
ףועה יקלח תא םיפיסומ תוקד רשע רובעכ .
םילשבמו
תוקד םירשעכ
תוינבגעה קסר תא הרעקב םיבברעמ .
,
ץמוחה
םינילבתהו
םיכישממו םיסכמ .בטיה םיבברעמו לישבתל םיפיסומ
רשע דועל ריסה תא םיחתופ .העש עבר דוע לשבל
תוקד
דע םילשבמו
.ךימסי בטורהש
' ְ
זוּפ וּק
ףירח אל ףוע
םירמוח
תונמ הנומש דע ששל
ל ךותח םלש ףוע
-22
וא תוכיתח
השיש
םיכותח םייערכ
ל-22
תוכיתח
םילצב ינש
םיינוניב
םוש שאר יצח
היינבגע