Page 12 - n

Basic HTML Version

22
םוי 4
תבש םוי
,1
ראוניב
.ריעב ילגר רויסל אצנ רקובה תחורא רחאל
תודובעב העודי רוסיימ
.ןולמב ברע תחורא .תורחבומ ישמ
םוי 1
ןושאר םוי
,9
ראוניב
אל
ל אצנ רקובה תחורא רח
ריע
י ִּ
טוּא ,
ירה לש םימיהדמ םיפונ ךרד
,ודוה םורד לש םילוחכה םירהה בלב תמקוממ יטוא .םורדה
המר לע
הבוגב
2,282
רטמ
.לודג קראפ ומכ תיארנו
ריעה
םינגב תנייטצמ
יחמצו םיצע הב םירוזפו ,הלש למסל וכפהש םיינטוב
י
.םירידנ ה
הפקו הת יעטמב םג העודי יטוא
.םימסרופמ שפונ תומוקמבו
ןולמב ברע תחורא
.
םוי 6
םוי
ינש ,20
ראוניב
םע .םימיהדמ םיפונ ךרד רוּיא ַ
ווּרוּגל אצנ רקובה תחורא רחאל
.ןולמב םקמתנ העגהה
םוי 1
םוי
ישילש ,22
ראוניב
אצנ רקובה תחורא רחאל
ל
רוּוא ַ
רא ַ
פ
רוּלא ַ
ג ְ
נוּד ֹ
וק שדקמ ךרד
.
שדקמב רוקיבה רחאל
ךישמנ
ל
םילדגמ הבש תדחוימה םיליפה תווח
32
םירגליפו םיריית ינומה םירקבמ הווחב .םיליפ
.
ל עיגנ הווחב רוקיבה ירחא
רוּוא ַ
רא ַ
פ
,
הנטק ריע
הלארק זוחמב
ש
ררוגתה הב
ה
תחא
הנומשמ
תוליהקה
תויני'צוקה תוידוהיה
.
לכל
הליהק
.ימוקמ תסנכ תיב היה